Afrikaans & Netherlandic Studies

First-Year Programmes

SLL1042F Afrikaans Intensief A

The main objective of Afrikaans Intensive A is to develop basic language skills with emphasis on oral communication. First year, four lectures per week, offered in both semesters.

Convenor: Dr. Ian van Rooyen (Arts 4.16.2)
Entrance requirements: this is a course for beginners; under certain conditions, students with a basic knowledge of Afrikaans may be permitted, with permission of the Head of Section.


SLL104S Afrikaans Intensief B

Course outline: the main objective of Afrikaans Intensive B is to develop language proficiency, with emphasis on writing skills. The course also includes an introduction to Afrikaans literature and linguistics. First year, second semester course, four lectures per week.

Convenor: Dr Joel Claassen (Arts 301)
Entrance requirements: Afrikaans Intensive A, or students with a limited knowledge of Afrikaans with permission of the Head of Section.


SLL1135H Afrikaans Communication Skills for Law (new in 2013!)

This new H-course is offered to LLB-students who have not had much schooling in Afrikaans and who cannot converse in Afrikaans. It focusses on developing Afrikaans that can used to interact with Afrikaans-speaking clients from different communities. Themes under discussion will be similar to the Legal Practice-curriculum which includes developing the ability to explain the South African judicial system (relevant to a client’s case), advice on the payment of maintenance, backyard dwellers and evictions, family violence, divorce, children’s rights, succession, municipal issues (water and electricity) and summons.

Convenor: Dr Joel Claassen (Arts 301)

Afrikaans en Neelansdistiek II en III word as ‘n tweejaar hoofvak aangebied


SLL1049F Professionele Afrikaans (not offered in 2013)

Sameroeper: Me. Sonja Loots
Toelatingsvereistes: SLL 1043S of Afrikaans Tweede Taal Matriek of met die verlof van die Hoof van die Afdeling. Moedertaalsprekers word nie in die kursus toegelaat nie.

Die doel van die kursus is om studente se mondelinge en skriftelike gebruik van Afrikaans te verbeter; dit fokus op taalvaardighede wat nodig is in die professionele praktyk. Dit bestaan uit die volgende modules:

Skep ‘n profiel (Van Rooyen): ‘n Veldwerk-projek waarin die studente mondeling en skriftelik werk aan die profiel van ‘n prominente persoon in hulle studierigting. Verder word in die module aandag gegee aan die opstel van ‘n curriculum vitae, aansoeke vir ‘n betrekking, die opstel van vraelyste en die neem van ‘n persoon se geskiedenis. Daar word aandag gegee aan aspekte van Afrikaans waarmee anderstaliges probleme ondervind: spelling, woordorde, uitspraak. Verder word aandag gegee aan standaard-Afrikaans en Afrikaanse dialekte, ook aan styl, jargon en nie-verbale kommunikasie.

Skryf vir die media (Loots): boek- en filmresensies vir koerante en tydskrifte. In hierdie kursus word die genre van resensies ondersoek en hoe verskillende skrywers reageer op kritiek. Edmund White se The burning library (1994) word as vertrekpunt geneem om die verskillende kritiese diskoerse, naamlik die essay, letterkundige onderhoud, rubriek, ensomeer se stylverskille te ondersoek. Die student sal van tekste voorsien word.

Skryfvaardighede (Claassen): ’n Kursus gemik op die verbetering van akademiese skryfvaardighede, maar veral op algemene verbetering in die student se vermoeëns om in Afrikaans te skryf.

Vertaling in praktyk (Claassen): hierdie module handel oor die uitdagings en die belangrikheid van vertaling. Studente word ingelei in die praktyk van vertaling; hulle maak kennis met probleme daaraan verbonde en moontlike oplossings vir die probleme. Daar word ook aandag gegee aan redigering en opsomming.


Media Kursusse

SLL1046S: Die Afrikaanse Media: Teorie, Geskiedenis, Praktyk

Sameroeper: Me. Sonja Loots (Arts 4.16.1)

Die kursus word in Afrikaans aangebied, maar moeilike begrippe sal ook in Engels verduidelik word. Studente mag opstelle, toetse en eksamens in Engels skryf.

Toelatingsvereistes: matriek in Afrikaans eerste of tweede taal of met die goedkeuring van die Afdelingshoof.

Kursus-inhoud: die kursus bestaan uit die volgende onderdele:

  • Omgewings op die internet (Van Heerden) – die kursus ondersoek en problematiseer die hiperteks. Omgewings op die Internet, soos die www, Facebook, virtuele gemeenskappe en blogs, word bestudeer.
  • Skryf vir die media (Hambidge) – ‘n Kursus waarin verskillende rubrieksoorte geanaliseer word, soos kos-, reis, film-, motor-, -en ander rubrieke ten einde die eiesoortige aard van hierdie genre te ondersoek.
  • Ideologie in die media (Sonja Loots) – in hierdie klasse word die begrip “ideologie” ontleed en die belangrikheid daarvan vir die gedrukte media bespreek. Verder word ook ‘n aantal Afrikaanse kortverhale uit ‘n ideologiese oogpunt ondersoek.
  • VIGS in die media (Claassen) – hierdie kursus behandel die voorstelling van MIV/VIGS in die media, met die fokus hoofsaaklik op verskeie VIGS-veldtogte in Suid-Afrika. Daar sal krities ondersoek word hoe die VIGS-veldtogte verskillende tipes media gebruik om hul doeleindes te bereik, en die sentrale benaderings van hierdie media-veldtogte sal aandag geniet. Die kursus word in die eerste sowel as die tweede semester aangebied.
TOP